ZEN

INSTITUTUL DE SPEOLOGIE


EMIL RACOVIȚĂ

Language:
ro  en

Cariere

− Regulament pentru organizarea și desfășurarea concursurilor pentru ocuparea funcțiilor și acordarea gradelor profesionale de CS II și CS I în cadrul Institutului de Speologie "Emil Racoviță" al Academiei Romane.  Citește: citeste

− Criterii de concurs pentru acordarea gradelor de CS II/ CS I.   Citește: citeste

− Grila punctaj pentru ocupare post CSIII.   Citește: citeste

Anunt - Îngrijitor I

Institutul de Speologie "Emil Racovita" (I.S.E.R.), cu sediul în Calea 13 Septembrie nr. 13, sector 5, București, organizează concurs pentru ocuparea a unui post vacant, conform HG 286/2011 cu modificările ulterioare:

 • - îngrijitor I

La concursul de ocupare a postului vacant îngijitor I pot participa persoanle care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

 • a) au cetăţenie română, cu domiciliu în România şi capacitate deplină de exerciţiu;
 • b) nu au antecedente penale şi se bucură de o bună reputaţie;
 • c) sunt apte din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei pentru care candidează;
 • d) au studii generale sau medii;
 • e) vechime minimă de 5 ani;

Acte necesare pentru întocmirea dosarului de concurs:

 • a) cerere de înscriere adresată directorului Institutului de Speologie "Emil Racoviță";
 • b) originalul și copia actului de identitate;
 • c) Curriculum Vitae (semnat și datat), în original;
 • d) copie după cartea de muncă și extras din REVISAL care să ateste vechimea în muncă
 • e) adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 • f) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

Adeverința care atestă starea de sănătate trebuie să conțină, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, dacă este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs, cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Dosarele de concurs se primesc la sediul I.S.E.R. din Casa Academiei, Calea 13 Septembrie nr. 13, camera M 231, până la data de 12 Ianuarie 2021, ora 1600, iar rezultatul selecției dosarelor se va afișa până în data de 13 Ianuarie 2021, ora 1600, la sediul I.S.E.R. și pe site-ul www.iser.ro.

Concursul va consta în: probă scrisă (tip grilă) și interviu/probă practică. Proba scrisă va avea loc în data de 18 Ianuarie 2021, ora 1000, iar proba practica și interviul în aceeași zi, începând cu ora 1200, la sediul I.S.E.R. din Casa Academiei, Calea 13 Septembrie, nr. 13, cam M230.

Rezultatele finale ale concursului vor fi afişate pe site-ul ISER în data de 19 Ianuarie 2021, ora 1500.

Candidaţii pot depune contestaţii la Secretariatul ISER cu privire la rezultatele selecţiei dosarelor şi probelor de concurs în termen de o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului, iar rezultatul soluţionarii contestaţiilor va fi afişat în termen de o zi lucrătoare. Rezultatul final va fi afișat în data de 22 Ianuarie 2021, până la ora 1500

Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic, între orele 900-1700, la telefon 021/3188132, pe site-ul www.iser.ro sau la sediul Institutului de Speologie "Emil Racovita".

Anunţ concurs îngrijitor I -  Citește: citeste

Rezultat selecţie doasar îngrijitor I -  Citește: citeste

Rezultat concurs îngrijitor I -  Citește: citeste

Anunt - concurs student-doctorand

Institutul de Speologie "Emil Racovita" (ISER) al Academiei Române anunță scoaterea la concurs a trei posturi vacante de student-doctorand în cadrul proiectului de cercetare PN-III-P-1-1.1-TE-2019-1233, din cadrul Programului P1 - Dezvoltarea sistemului național de CD, intitulat "Tendințe populaționale pe termen lung ale speciilor din arii protejate: predicții și managementul impactului schimbărilor climatice și turismului", coordonat de Dr. Raluca Ioana Băncilă. Candidații selectați vor fi angajați cu contract de muncă pe perioadă determinată (2021-2022), cu respectarea prevederilor contractului de finanțare.

Condiții necesare pentru ocuparea postului:

 • - Studii superioare în domeniul Biologie/Ecologie;
 • - Doctorat în curs având o temă cuprinsă în domeniul ecologiei populațiilor și/sau dinamicii speciilor;
 • - Experiență dovedită în studii de ecologia populațiilor prin publicații și/sau participarea la proiecte de cercetare.

Atribuții:

 • - Participarea la activitatea de cercetare (laborator și teren) pentru realizarea obiectivelor prevăzute în proiect;
 • - Managementul și analiza datelor colectate în cadrul proiectului;
 • - Furnizarea de livrabile prevăzute în proiect.

Dosarele de candidatură vor fi depuse până la data 25 ianuarie 2021, ora 1600, la responsabilul resurse umane al ISER, iar concursul va avea loc în data de 27 Ianuarie 2021. Informații suplimentare pot fi obtinute la tel. 021 318 8132.

Anunţ concurs student-doctorand -  Citește: citeste

Anunt - Cercetător

Institutul de Speologie "Emil Racovita" al Academiei Romane anunta scoaterea la concurs a unui post vacant de cercetator cu experienta in cadrul proiectului de cercetare Reconstructia paleodinamicii spatio-temporale de la biomolecule vechi la sisteme interconectate: o privire de ansamblu asupra sedimentelor din pesteri, cod proiect: PN-III-P4-ID-PCE-2020-0518, director de proiect: Dr. Ioana-Nicoleta MELEG. Candidatul selectat va fi angajat cu contract de munca pe perioada determinata (de la ocuparea postului pana in decembrie 2023, norma de 10 ore/luna), cu respectarea prevederilor contractului de finantare.

Conditii necesare pentru ocuparea postului:

 • - Doctorat cu tematica in domeniul geografie/geologie.
 • - Specializare in paleoclimatologie, reconstructie mediu paleodepozitional, sedimente ca arhive de climat si mediu, proxiuri geologice/geochimice si biologice; experienta in folosirea instrumentelor cu aplicabilitate in paleoclimatologie.
 • - Participare in proiecte de cercetare nationale/internationale focusate pe reconstructii paleoclimatice.
 • - Experienta in evaluare situri din Romania, Carpati.
 • - Stapânirea limbii engleze.

Atribuţii:

 • - Organizarea prelevarii probelor pentru analize sedimentologice in contextul sapaturilor derulate prin proiect.
 • - Oferire de expertiza şi asistenta echipei proiectului in paleoclimatologie şi reconstructie mediu paleodepozitional.
 • - Derulare cercetarii in context pluridisciplinar prin activitati de teren şi laborator.
 • - Managementul si analiza datelor sedimentologice colectate.
 • - Contribuire la elaborarea de manuscrise ştiinţifice.
 • - Fumizare de livrabile conform proiect.

Dosarul de candidatura va contine:

 • Cerere de înscriere la concurs, înregistrată în termenul legal de înscriere, semnată de candidat şi datată, care include o declaraţie pe propria răspundere privind veridicitatea informaţiilor prezentate în dosar.
 • Copie după cartea de identitate a candidatului.
 • Curriculum vitae al candidatului, semnat şi datat pe ultima pagină.
 • Copii dupa diplomele care atestă studiile (bacalaureat, licenţă, master, doctor).
 • Copii dupa cartea de munca si/sau extras din registrul general de evidenţă a salariaţilor, copii după documentul/documentele care să ateste, dacă e cazul, desfăşurarea de activităţi de cercetare în străinătate.
 • Adeverinţă medicală.
 • Cazier judiciar.

Dosarul va fi depus pana la data de 12 februarie 2021, ora 1600, la responsabilul cu resurse umane al Institutului de Speologie "Emil Racovita" al Academiei Romane. Concursul va avea loc in data de 15 februarie 2021. Informatii suplimentare pot fi obtinute la telefon: 021 318 8132.

Anunţ concurs cercetător -  Citește: citeste

Rezultat concurs cercetător -  Citește: citeste

Anunt - Cercetător postdoctoral

Institutul de Speologie "Emil Racovita" al Academiei Romane anunta scoaterea la concurs a unui post vacant de cercetator postdoctoral in cadrul proiectului de cercetare Reconstructia paleodinamicii spatio­temporale de la biomolecule vechi la sisteme interconectate: o privire de ansamblu asupra sedimentelor din pesteri, cod proiect: PN-III-P4-ID-PCE-2020-0518, director de proiect: Dr. Ioana-Nicoleta MELEG. Candidatul selectat va fi angajat cu contract de munca pe perioada determinata (de la ocuparea postului pana in decembrie 2023, norma de 10 ore/luna), cu respectarea prevederilor contractului de finantare.

Conditii necesare pentru ocuparea postului:

 • - Doctorat cu tematica in domeniul istorie/arheologie.
 • - Arheolog specialist, vechime de eel putin 10 ani.
 • - Specializare in arheologia peisajului montan si carstic.
 • - Cunostinte solide de documentare a scheletelor umane.
 • - Cunostinte de antropologie fizica.
 • - Stapanirea limbii maghiare, germane si engleze.

Atributii:

 • - Organizarea şantierului de săpătură.
 • - Oferire de expertiză şi asistenţă echipei proiectului în domeniul istorie/arheologie.
 • - Derularea cercetarilor arheologice si istorice in context pluridisciplinar prin activitati de teren si laborator.
 • - Managementul si analiza datelor arheologice colectate.
 • - Contribuirea la elaborarea de manuscrise stiintifice.
 • - Furnizare de livrabile conform proiectului.

Dosarul de candidatura va contine:

 • - Cerere de inscriere la concurs, inregistrata in termenul legal de inscriere, semnata de candidat si datata, care include o declaratie pe propria raspundere privind veridicitatea informatiilor prezentate in dosar.
 • - Copie dupa cartea de identitate a candidatului.
 • - Curriculum vitae al candidatului, emnat si datat pe ultirna pagina.
 • - Copii dupa diplomele care atesta studiile (bacalaureat, licenţă, master, doctor).
 • - Copii dupa cartea de munca si/sau extras din registrul general de evidenţă a salariaţilor, copii după documentul/documentele care să ateste, daca cste cazul, de desfăşurarea de activităţi de cercetare în străinătate.
 • - Adeverinţă medicală.
 • - Cazier judiciar

Dosarul va fi depus pana la data de 12 februarie 2021, ora 1600, la responsabilul cu resurse umane al Institutului de Speologie "Emil Racovita" al Academiei Romane. Concursul va avea loc în data de 15 februarie 2021. Informatii suplimentare pot fi obtinute la telefon: 021 318 8132.

Anunţ concurs cercetător postdoctoral -  Citește: citeste

Rezultat concurs cercetător postdoctoral-  Citește: citeste


Găzduit de smart-hosting.ro
Inapoi