Romana   English

Obiective

Scopul proiectului MIGRELEMENT constă în înţelegerea fundamentală şi modelarea proceselor de migrare în geosferă a acelor elemente a căror radionuclizi sunt specifici deşeurilor produse de reactoarele nucleare de tip CANDU, componente esenţiale ale caracterizării, din punct de vedere hidrogeochimic, a amplasamentului viitorului depozit de deşeuri slab şi mediu active Saligny, orientată către asigurarea securităţii sale radiologice pe termen lung.

Obiectivele generale ale proiectul MIGRELEMENT:
  • elaborarea modelului hidrogeodinamic complet al amplasamentului depozitului final de deşeuri slab şi mediu active Saligny pe baza corelării datelor de chimism a apei subterane cu mineralogia structurii geologice şi a valorilor parametrilor hidrologici, climatici şi pedologici locali;
  • definirea unui model conceptual al migrării în geostructurile acvifere a acelor elemente a căror radionuclizi sunt specifici deşeurilor ce vor fi depozitate la Saligny, cu includerea efectelor proceselor geochimice ce se manifestă în aria amplasamentului;
  • sinteza elementelor necesare elaborării studiilor de impact asupra mediului, a evaluărilor de securitate radiologică şi de sănătate pentru acest depozit.
Obiecivele specifice ale proiectului MIGRELEMENT:
  • caracterizarea regimului hidrochimic al apei subterane din aria amplasamentului printr-un set unic şi coerent de metode de analiză, adecvate tipului de apă subterană investigat;
  • determinarea speciaţiei elementelor a căror radionuclizi sunt specifici deşeurilor ce vor fi depozitate la Saligny, atât în soluţie (formarea de perechi de ioni, complecşi cu liganzi anorganici şi organici, procese redox şi de schimb ionic), cât şi prin echilibre de suprafaţă faţă de particulele în suspensie şi materialului coloidal din apa subterană;
  • punerea la punct şi brevetarea unei noi tehnici de marcare a apelor subterane din structuri geologice cu permeabilitate redusă şi aplicarea acesteia în vederea determinării anumitor parametri hidrologici ce caracterizează arealul amplasamentului;
  • modelarea transferului reactiv de mase în cadrul structurilor acvifere din zona amplasamentului Saligny în concordanţă cu condiţiile geologice, hidrologice, climatice, pedologice şi chimism al apei subterane;
  • elaborarea hărţilor de vulnerabilitate, la scară de timp seculară, a zonelor adiacente depozitului în diverse circumstanţe naturale şi de exploatare a acestuia, în funcţie de inventarul de radionuclizi estimat a fi prezent în deşeurile radioactive stocate şi de timpii de înjumătăţire a radioizotopilor respectivi, cu includerea recomandărilor de măsuri pentru diminuarea impactului.